Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst

Inhoudsopgave
1. Definities
2. Toepassing, offerte,overeenkomst en bevestiging
3. De uitvoering
4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5. Gebruik en licentie
6. Onderhoud van de website
7. Betalingsvoorwaarden
8. Opzegging en ontbinding overeenkomst
9. Vertrouwelijke informatie
10. Aansprakelijkheid
11. Toepasselijk recht
12. Nietigverklaring

Bijlage 1: Verwerking Persoonsgegevens
1. Algemeen
2. Doeleinden van de verwerking
3. Verplichtingen Verbi
4. Doorgifte Persoonsgegevens
5. Verdeling van verantwoordelijkheid
6. Inschakelen van derden of onderaannemers
7. Beveiliging
8. Meldplicht
9. Afhandeling verzoek betrokkenen
10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
11. Audit
12. Duur en opzegging

1. Definities
Verbi: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: KvK01083459. Webadres: http://www.verbi.nl.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verbi wordt afgesloten.
Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, webapplicatie(s), digitale afbeeldingen, scripts en databases.
Website Design: het uiterlijk van een website, het grafisch ontwerp.
Software: op maat gemaakte applicatie(s).
Producten en Diensten van Verbi: alle werkzaamheden die nodig zijn voor het vervaardigen, opzetten, onderhouden van webapplicaties, websites en software.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, per post, fax of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Verbi.

Artikel 2. Toepassing, offerte, overeenkomst en bevestiging
2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Verbi producten en/of diensten van welke aard dan ook levert.
Verbi heeft het recht deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen, wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
Wijzigingen worden ten allen tijden via de website bekend gemaakt.

2.2 Offerte
Alle offertes van Verbi zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Alle offertes van Verbi zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Verbi een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Verbi eerst nadat deze schriftelijk door Verbi zijn bevestigd.

2.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5. Offertes, aanbiedingen, voorstellen en adviezen gedaan door Verbi zijn persoonlijk gericht aan
opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke toestemming van Verbi deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

2.6. Door ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van Verbi en dat Opdrachtgever met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. De offerte geldt dan als overeenkomst.

Artikel 3. De uitvoering
3.1 Uitvoeren opdracht
Verbi zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Verbi Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 De websites worden zo gemaakt dat deze goed functioneren in de meest gangbare moderne browsers, ten tijde van de overeenkomst. Kleine verschillen in diverse browsers zijn onvermijdelijk.

3.3 Alle websites die door Verbi worden gemaakt zullen geschikt zijn voor desktops, laptops en tablets. Alleen indien het specifiek in de offerte is vermeld zal de website tevens worden ontworpen voor mobiele telefoons.

3.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Verbi heeft aangeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verbi worden verstrekt door Opdrachtgever. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens door Opdrachtgever niet tijdig aan Verbi zijn verstrekt, heeft Verbi het recht de uitvoering van de overeenkomst per direct te vertragen. De voortvloeiende extra gemaakte kosten door het verzuim van deze gegevens van Opdrachtgever worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.5. Reclameren
Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering van de website de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Verbi, waarna Verbi deze gebreken zal trachten te verhelpen.
Wanneer aan Verbi binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

3.6. Reclameren schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Auteursrecht en intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan Verbi.

4.2 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Verbi te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Verbi openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.3 Eigendom bij Verbi
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Verbi tot stand gebrachte foto's, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Verbi, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 5 Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik
Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Verbi, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp en de webapplicatie voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp en de webapplicatie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Verbi bekend te zijn gemaakt.

5.2 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Verbi veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen en webapplicatie aan te brengen of te laten aanbrengen.

5.3 Eigen promotie
Verbi heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5.4. Gebruiksrecht
Gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Verbi niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de webapplicaties en/of de websites te verhuren, verkopen, leasen c.q. over te dragen aan derden voor welk doel dan ook af te staan of door derden te laten gebruiken.

Artikel 6 Onderhoud van de website

6.1 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, wijzigen of verwijderen van data van de website. Ook aanpassingen aan het ontwerp, toevoegen van pagina's of applicaties en technische vernieuwingen vallen onder onderhoud.
Onderhoud ten gevolge van updates van nieuwere browsers, Server Side Scripts of updates bij het hostingbedrijf en andere applicaties die op de website zijn toegepast.

6.2 Onderhoud zal in overleg plaatsvinden en zullen tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

6.3 Nadat een wijziging door Verbi uitgevoerd is, zal dit kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf te controleren of de wijziging(en) juist zijn. Eventuele onjuistheden dient opdrachtgever binnen 5 werkdagen kenbaar te maken aan Verbi.

6.4 Verbi is niet automatisch verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de website of delen daarvan. Opdrachtgever kan Verbi inschakelen voor het updaten en upgraden van webapplicaties.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, (web)hosting, domeinnaam en abonnementen met derden, tenzij anders staat vermeld.

7.2 De verschuldigde kosten dienen binnen een betalingstermijn van 30 dagen te worden voldaan. Zo niet, dan behoudt Verbi zich het recht om de website (uitgevoerde werkzaamheden) tijdelijk stil te leggen of zelfs helemaal te beëindigen/verwijderen.

7.3 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door Opdrachtgever
Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst opzegt voordat het project is afgerond, dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Ontbinding overeenkomst door Verbi
Indien de overeenkomst door Verbi wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Verbi redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.4 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit 30 % van het resterende deel van de kosten welke Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.5 Faillissement
Zowel Verbi als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

8.6 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 9: Vertrouwelijke informatie
Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtgever vrijwaart Verbi voor alle aanspraken op schadevergoeding.

10.2 Verbi is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

10.3 Verbi is niet aansprakelijk voor fouten in (digitale) bestanden of gegevens die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 11: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van Verbi is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Nietigverklaring Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verbi en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Verbi bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Algemeen
De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG') hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Verbi vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2 - Doeleinden van de verwerking
Verbi verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
Verbi zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Verbi op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
Verbi heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Verbi neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3 - Verplichtingen Verbi
Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Verbi zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
Verbi zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Verbi zullen worden aangeleverd.
Verbi zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
De verplichtingen van Verbi die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verbi.
Verbi zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
Verbi zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4 - Doorgifte van persoonsgegevens
Verbi mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
Verbi zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5 - Verdeling van verantwoordelijkheid
Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
De toegestane verwerkingen zullen door Verbi worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
Verbi is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Verbi zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verbi niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6 - Inschakelen van derden of onderaannemers
Opdrachtgever verleent Verbi hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
Op verzoek van Opdrachtgever zal Verbi Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
Verbi zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Verbi zijn overeengekomen. Verbi staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7 - Beveiliging
Verbi zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Verbi staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verbi zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Verbi ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8 - Meldplicht
In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Verbi, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verbi spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verbi meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
- Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
- Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
- Wat is de (voorgestelde) oplossing;
- Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
- Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
- Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9 - Afhandeling verzoeken van betrokkenen
In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verbi, zal Verbi het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Verbi voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Verbi hieraan meewerken en kan Verbi hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Op alle Persoonsgegevens die Verbi van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verbi zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11 - Audit
Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Verbi aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verbi aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Verbi. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
Verbi zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12 - Duur en opzegging
De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Verbi de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Deze voorwaarden zijn laatselijk bijgewerkt op 16 mei 2018.